Các Nghị định
STT SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH NỘI DUNG
1 58/2017/NĐ-CP 10/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
2 142/2017/NĐ-CP 11/12/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
3 55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
4 54/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
5 11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2021.
6 77/2017/NĐ-CP 03/07/2017 Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.
7 37/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.
8 38/2017/NĐ-CP 04/04/2017

Nghị định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

9 29/2017/NĐ-CP 20/03/2017 Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
10 05/2017/NĐ-CP 16/01/2017 Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.
11 171/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
12 169/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
13 160/2016/NĐ-CP

29/11/2016

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

14 70/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
15 71/2015/NĐ-CP

03/09/2015

Nghị định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
16 104/2012/NĐ-CP

05/12/2012

Nghị định quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
17 69/2022/NĐ-CP 23/9/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
18 63/VBHN-BGTVT 01/11/2022 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải