Các Quyết định về giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các Quyết định về giá dịch vụ tại cảng biển, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, bao gồm:
  • Quyết định số 809/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo;
  • Quyết định số 810/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 ban hành khung giá dịch vụ bốc dỡ container;
  • Quyết định số 811/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 ban hành khung giá dịch vụ lai dắt;
  • Quyết định số 814/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 ban hành giá tối đa dịch vụ hoa tiêu hàng hải