Các Thông tư hướng dẫn
STT SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH NỘI DUNG
1 19/2021/TT-BGTVT 14/09/2021 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải
2 03/2020/TT-BGTVT 21/02/2020 Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển việt nam
3 55/2019/TT-BGTVT

31/12/2019

Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động việt nam
4 40/2019/TT-BGTVT

15/10/2019

Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
5 35/2019/TT-BGTVT

09/9/2019

Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển
6 10/2019/TT-BGTVT

11/03/2019

Thông tư quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
7 41/2017/TT-BGTVT 14/11/2017 Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
8 23/2017/TT-BGTVT 28/07/2017 Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển việt nam
9 27/2016/TT-BGTVT 12/10/2016 Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
10 75/2015/TT-BGTVT 24/11/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải
11 12/VBHN-BGTVT 03/11/2015 Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
12 61/2015/TT-BGTVT 02/11/2015 Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35