1. THỦ TỤC CẤP LẠI GCNKNCM, GIẤY XÁC NHẬN VIỆC CẤP GCN, GIẤY CÔNG NHẬN GCNKNCM, GCN HLVC

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN, GIẤY XÁC NHẬN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN, GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH

 • 1. Trình tự thực hiện:
 • a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại các loại GCN đến Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng.
 • b) Giải quyết TTHC:
 • – Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.
 • + Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
 • + Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
 • – Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 • 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • a) Thành phần hồ sơ:
 • – Đơn đề nghị theo mẫu hoặc văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu;
 • Giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đối với trường hợp thay đổi thông tin;
 • 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất;
 • Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế (trường hợp cấp lại GCNKNCM);
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Sổ thuyền viên hoặc Quyết định công nhận kết quả kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng (trường hợp cấp lại GCNKNCM hết hoặc sắp hết hạn); Hộ chiếu đối với trường hợp thuyền viên làm việc trên tàu biển treo cờ quốc tịch nước ngoài;
 • Trường hợp thuyền viên đang làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế không thể nộp thành phần hồ sơ : tổ chức quản lý thuyền viên phải có văn bản đề nghị theo theo mẫu kèm bản sao có đóng dấu treo hoặc ký số của tổ chức quản lý thuyền viên: Sổ thuyền viên; Giấy chứng nhận sức khỏe và chịu trách nhiệm đối với thông tin đã đề nghị.
 • b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • 4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • 5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
 • 6. Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng;
 • 7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận hoặc giấy công nhận. Giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy công nhận được cấp lại trong trường hợp mất, hỏng, sai thông tin có giá trị sử dụng không quá 5 năm và theo hiệu lực của chứng chỉ đề nghị cấp lại.
 • 8. Lệ phí: 100.000 đồng/Giấy.
 • 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
 • – Đơn đề nghị hoặc văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên;
 • – Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.
 • 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
 • – Yêu cầu: Đối tượng cấp là thuyền viên có GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính đáp ứng điều kiện cấp lại theo quy định.
 • – Điều kiện thực hiện TTHC: GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính được cấp lại trong trường hợp mất, hỏng, thay đổi thông tin.
 • 11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
 • – Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;
 • – Thông tư 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.
  MẪU ĐƠN VÀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ