5. THỦ TỤC CẤP LẠI SỔ THUYỀN VIÊN

Thủ tục cấp lại Sổ thuyền viên

 •       1. Trình tự thực hiện nộp hồ sơ TTHC:
 • a) Nộp hồ sơ TTHC:
 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Sổ thuyền viên đến Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng.
 • b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.
 • Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;
 • Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian chậm nhất hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ (gửi bằng văn bản hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công);
 • Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo việc cấp lại cho cơ quan đã cấp Sổ thuyền viên trước đó, thực hiện việc vào Sổ đăng ký thuyền viên và cấp Sổ thuyền viên theo mẫu quy định . Trường hợp không cấp lại Sổ thuyền viên, phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định tại khoản này và nêu rõ lý do.
 1. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 1. Thành phần hồ sơ:
 • Tờ khai đề nghị cấp lại Sổ thuyền viên theo mẫu;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đối với trường hợp thay đổi thông tin;
 • Hai (02) ảnh màu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính), 01 tệp (file) ảnh (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cỡ 4cm x 6cm, theo kiểu chụp ảnh căn cước công dân, chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ.
 • 4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • 5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • 6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
 • 7. Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng.
 • 8. Kết quả của việc thực hiện TTHC:  Sổ thuyền viên
 • 9. Lệ phí: 190.000 đồng/ 1 sổ.
 • 10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Tờ khai đề nghị cấp Sổ thuyền viên.
 • 11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
 • Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài phải đăng ký với cơ quan đăng ký thuyền viên và được cấp Sổ thuyền viên
 • Thuyền viên đã được cấp Sổ thuyền viên sẽ được cấp lại Sổ thuyền viên trong trường hợp bị mất, bị hỏng, bị hết số trang sử dụng, hoặc thay đổi thông tin cá nhân đã được ghi trong Sổ thuyền viên.
 • 12. Căn cứ pháp lý của TTHC:
 • Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam;
 • Thông tư số 56/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam;
 • Thông tư 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.
 • Mẫu đơn đề nghị