6. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CẤP SỔ THUYỀN VIÊN

Thủ tục đăng ký và cấp Sổ thuyền viên

 • 1 Trình tự thực hiện:
 • a) Nộp hồ sơ TTHC:
 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đăng ký và cấp Sổ thuyền viên đến Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng.
 • b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.
 • Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định tại ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;
 • Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian chậm nhất hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ (gửi bằng văn bản hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công);
 • Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, theo quy định, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng thực hiện việc vào Sổ đăng ký thuyền viên và cấp Sổ thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư này. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định  và nêu rõ lý do.
 1. Cách thức thực hiện:
 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 1. Thành phần:
 • Tờ khai đề nghị cấp Sổ thuyền viên theo mẫu
 • Hai (02) ảnh màu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính), 01 tệp (file) ảnh (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cỡ 4cm x 6cm, theo kiểu chụp ảnh căn cước công dân, chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân 09 số còn hiệu lực theo quy định (đối với trường hợp không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân 12 số);
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhận đối với các chức danh không yêu cầu Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (đối với thuyền viên);
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính văn bản tiếp nhận thực tập của chủ tàu (đối với học viên thực tập).
 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết:
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 1. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
 2. Cơ quan thực hiện TTHC:
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng.
 1. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
 • Sổ thuyền viên
 1. Phí, lệ phí
 • Lệ phí: 190.000 đồng/ 1 sổ.
 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
 • Tờ khai đề nghị cấp Sổ thuyền viên
 • Mẫu Sổ thuyền viên.
 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
 • Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài phải đăng ký với cơ quan đăng ký thuyền viên và được cấp Sổ thuyền viên
 1. Căn cứ pháp lý của TTHC:
 • Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam;
 • Thông tư số 56/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam;
 • Thông tư 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.
Mẫu đơn đề nghị