Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2024.