Công ước BWM 2004 sẽ có hiệu lực vào ngày 12/2/2022 đối với Do-mi-ni-can

Công ước BWM 2004 sẽ có hiệu lực vào ngày 12/2/2022 đối với Do-mi-ni-can

  Ngày 12/10/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu – BWM 2004 sẽ có hiệu lực vào ngày 12/2/2022 đối với Cộng hòa Do-mi-nican. Hiện tại, có 88 Quốc gia thành viên công ước, chiếm 91,2% tổng dung tích đội tàu buôn thế giới.               BWM_Dominican_0