Danh sách các Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải được cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải

Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng thông báo:
  1. Danh sách các Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải được cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải theo Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ
  2. Danh sách các Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải được cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải theo Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ do Cục Hàng hải Việt Nam công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục:. https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/danh-sach-giay-xac-nhan-cong-ty-cung-ung-thuyen-vien-con-han-tinh-den-27112023
.