Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải; trong đó phân cấp cho Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng thực hiện 02 thủ tục hành chính cấp và cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải .
Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải