Thông tư 03/2020/TT-BGTVT ngày 21/02/2020 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, đào tạo, huấn luyện thuyên viên và định biên an toàn tôi thiêu của tàu biển Việt Nam.

Thông tư 03/2020/TT-BGTVT ngày 21/02/2020 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, đào tạo, huấn luyện thuyên viên và định biên an toàn tôi thiêu của tàu biển Việt Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *