Thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

 • 1. Trình tự thực hiện:
 • a) Nộp hồ sơ TTHC:
 • – Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
 • b) Giải quyết TTHC:
 • – Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng có văn bản thông báo và hướng dẫn tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải hoàn thiện hồ sơ.
 • – Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng phải cấp Giấy xác nhận; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • 2. Cách thức thực hiện:
 • – Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 • 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • a) Thành phần hồ sơ cấp mới:
 • – Tờ khai theo mẫu;
 • – Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính giấy phép đưa thuyền viên đi làm việc ở nước ngoài hoặc giấy phép cho thuê hoặc cho thuê lại thuyền viên làm việc trên tàu biển dưới hình thức cho thuê, cho thuê lại lao động hoặc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • – Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và Quy định 1.4 của Công ước MLC về dịch vụ tuyển dụng và cung ứng thuyền viên.
 • b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • 4. Thời hạn giải quyết:
 • – Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng cấp Giấy xác nhận.
 • 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 • – Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
 • 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • – Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng;
 • – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
 • – Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng;
 • – Cơ quan phối hợp: Không có.
 • 7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
 • – Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
 • 8. Phí, lệ phí: không có
 • 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
 • – Tờ khai cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải.
 • – Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải.
 • 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 • – Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng, cung ứng lao động là thuyền viên làm việc trên tàu biển thông qua hình thức cho thuê, cho thuê lại lao động hoặc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • – Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải;
 • – Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
 • * Mẫu Tờ khai