3. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

 
 • 1. Trình tự thực hiện:
 • a) Nộp hồ sơ TTHC:
 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận đến Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng.
 • b) Giải quyết TTHC:
 • – Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định:
 • + Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
 • + Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
 • – Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng cấp Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận theo mẫu, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 • 3. Thành phần hồ sơ:
 • – Đơn đề nghị của thuyền viên theo mẫu hoặc văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Giấy chứng nhận GOC, ROC, GCNHLNVĐB;
 • 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất.
 • 4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • 5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • 6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
 • 7. Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng;
 • 8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận.
 • 9. Lệ phí: 100.000 đồng/Giấy xác nhận.
 • 10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị của thuyền viên hoặc văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên.
 • 11. Yêu cầu thực hiện TTHC: Đối tượng cấp là thuyền viên đáp ứng điều kiện cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 và Công ước STCW
 • 12. Điều kiện thực hiện TTHC:
 • Có Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC), Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) hoặc Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ trên tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng, tàu hoạt động vùng nước cực, tàu cao tốc, tàu sử dụng nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp theo quy định Bộ luật IGF.
 • Đối với trường hợp xác nhận về việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nâng cao trên tàu hoạt động vùng nước cực phải có kinh nghiệm tối thiểu 02 tháng làm việc tại vùng nước cực hoặc thừa nhận tương đương khác.
 • 13. Căn cứ pháp lý của TTHC:
 • Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;
 • Thông tư 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.
MẪU ĐƠN VÀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ