Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

 • 1. Trình tự thực hiện:
 • a) Nộp hồ sơ TTHC:
 • – Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
 • b) Giải quyết TTHC:
 • – Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng cấp lại Giấy xác nhận; trường hợp không cấp lại, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • 2. Cách thức thực hiện:
 • – Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 • 3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • a) Thành phần hồ sơ cấp lại:
 • – Tờ khai theo mẫu;
 • – Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp thay đổi thông tin về doanh nghiệp).
 • b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • 4. Thời hạn giải quyết:
 • – Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng cấp lại Giấy xác nhận.
 • 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 • – Tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
 • 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • – Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng;
 • – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
 • – Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng;
 • – Cơ quan phối hợp: Không có.
 • 7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
 • – Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
 • 8. Phí, lệ phí: không có
 • 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
 • – Tờ khai cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải.
 • – Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải.
 • 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 • – Giấy xác nhận được cấp lại trong các trường hợp Giấy xác nhận hết thời hạn sử dụng, bị mất, bị hư hỏng hoặc có thay đổi thông tin của tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
 • 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • – Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải;
 • – Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
 •  Mẫu Tờ khai

2 thoughts on “Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *