THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHỈNH LÝ THÔNG TIN CÓ SAI SÓT TRONG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ, HUỶ ĐĂNG KÝ HOẶC KHÔI PHỤC VIỆC ĐĂNG KÝ ĐÃ BỊ HUỶ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHỈNH LÝ THÔNG TIN CÓ SAI SÓT TRONG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ,

HUỶ ĐĂNG KÝ HOẶC KHÔI PHỤC VIỆC ĐĂNG KÝ ĐÃ BỊ HUỶ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN

 • 1. Trình tự thực hiện:
 • a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chỉnh lý thông tin có sai sót trong nội dung đã được đăng ký, huỷ đăng ký hoặc khôi phục việc đăng ký đã bị huỷ đối với tàu biển đến Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng theo một trong các cách thức sau:
 • Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
 • Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;
 • Qua thư điện tử.
 • b) Giải quyết thủ tục hành chính:
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, trường hợp không có căn cứ từ chối đăng ký thì Cơ quan đăng ký tàu biển có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký thì cơ quan đăng ký thực hiện việc từ chối trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hoặc trong ngày làm việc nhận được văn bản của cơ quan thẩm quyền, người có thẩm quyền, nếu thời điểm nhận sau 15 giờ cùng ngày thì có thể thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.
 • 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • a) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • b) Thành phần hồ sơ:
 • Văn bản đề nghị chỉnh lý thông tin có sai sót trong nội dung đã được đăng ký, huỷ đăng ký hoặc khôi phục việc đăng ký đã bị huỷ đối với tàu biển  theo Mẫu số 09c tại Phụ lục (01 bản chính).
 • Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã cấp nếu có sai sót.
 •  Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (bản chính hoặc bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
 • 3. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • 4. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
 • 5. Cơ quan thực hiện TTHC:
 • a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng.
 • b) Cơ quan phối hợp: Không có.
 • 6. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.
 • 7. Phí, lệ phí: không có.
 • 8. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
 • Văn bản đề nghị chỉnh lý thông tin có sai sót trong nội dung đã được đăng ký, huỷ đăng ký hoặc khôi phục việc đăng ký đã bị huỷ đối với tàu biển  theo mẫu.
 • 9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không có.
 • 10.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;
 • Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;
 • Mẫu Phiếu yêu cầu